เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่สามารถใช้ในการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลสามารถดำเนินการได้เองจากการมีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจของบุคลากรทุกระดับ
      ระบบมีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของการสำรวจ ซึ่งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลผลลัพธ์นั้นไปสู่การวางแผนพัฒนาองค์กร ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรได้อย่างตรงประเด็น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 2P Safety & Safety for All
      เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ปีละ 1 ครั้ง เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ระบบเปิดปุ่ม “ลงทะเบียนใหม่” ให้สามารถคลิกเพื่อทำการลงทะเบียนได้เท่านั้น
      ปุ่ม “เข้าสู่แบบสำรวจ” จะเปิดให้บุคลากรของโรงพยาบาลสมาชิกเข้าทำแบบสำรวจได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้เฉพาะของแต่ละปีที่มีการสำรวจเท่านั้น

เปิดระบบประจำปี / ปีงบประมาณปัจจุบัน

© 2023 The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)
The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization).
88/39 Ministry of Health National Health Building, 5th Floor,Soi 6 Tivanon. Taladkwan Muang, Nonthaburi 11000.